27-29 November 2017 – Antalya – Turkey

Location: Antalya – Turkey

http://www.ioc-preventionconference.org/atpc2017/